Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató betegek részére

a GDPR 13. cikke szerint

 

1/ Preambulum

A Professio Magánklinika („Adatkezelő”) elkötelezett amellett, hogy az Ön személyes- és egészségügyi adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak, így különösen a GDPR-nak[1], az Infotv-nek[2] valamint az Eüak-nek[3] megfelelően kezelje, és az Ön Adatvédelmi jogait tiszteletben tartsa. Személyes- és egészségügyi adatainak biztonsága kiemelt fontosságú száminkra.

Szigorú szabályok szerint működnek egészségügyi szolgáltatóink, és az Ön személyes és egészségügyi adatainak kezelését szakmai titoktartásra kötelezett[4] munkatársainak felelőssége mellett történik.

A jelen adatvédelmi tájékoztatónk (a „Tájékoztató”) az egészségügyi szolgáltatásainak során végzett, valamint azzal kapcsolatos adatkezelési tevékenységeink vonatkozásában tartalmaz információkat. Annak érdekében, hogy az Ön személyes adataival végzett adatkezelési műveletekről részletes információkkal rendelkezzen. Kérjük, szíveskedjen elolvasni a Tájékoztatót.

2/ Adatkezelő és elérhetőségei: Professio Magánklinika, 1016 Bp. Krisztina krt. 79 fe/2; +36 203 640 900, [email protected]

3/ Az Adatvédelmi tisztségviselő: Dr. Ivanics György.

4/ A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje:

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Egészségügyi szolgáltatásnyújtással kapcsolatos adatkezelések

Az időpont egyeztetés során megadott személyes- és eü-i adatok

Időpontfoglalás és annak validálása

Eü-i szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése[5]

Vizsgálaton való megjelenés időpontjáig

Időpont egyeztetés során megadott személyes- és eü-i adatok

Időpont foglaláshoz kapcsolódó minőségbiztosítás vizsgálati időpont elmulasztása esetén

Írásbeli hozzájárulás[6]

1 évet követően törlésre kerülnek az adatok.

Eü-i szolgáltatásokhoz

Eü-i szolgáltatás nyújtása

Eü-i szolgáltatásunk

Eü-i dokumentációra irányadó

Szükséges személyes- és eü-i adatok (ide értve többek között az eü-i dokumentációhoz szükséges személyazonosító adatok)

Az eü-i szolgáltatásokra vonatkozó dokumentálási kötelezettség teljesítése

Vonatkozó szerződés teljesítése[7]

Az eü-i dokumentációra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése[8]

Megőrzési idő végéig (30 év, képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek esetén 10 év, a felvételről készített lelet esetén pedig 30 év, zárójelentés esetén 50 év)[9]

Számla, bizonylat kiállításához szükséges személyes és eü-i állapotra vonatkozó adatok

Számla, bizonylat kiállítása

Áfatv.[10], Sztv.[11] szerinti számla kiállítási, illetve bizonylatolási jogi kötelezettség teljesítése[12]

Az Sztv. szerinti bizonylat megőrzési idő végéig (8évig)[13]

Elszámoláshoz és kifizetéshez szükséges adatok (ide értve többek között a TB. ellátásra való jogosultságra vonatkozó adatokat, OEP tagságra és kártyára vonatkozó adatokat, SZÉP kártya és bankkártya adatait)

Egészség biztosító által támogatott eü-i szolgáltatás elszámolás, kifizetés.

Egészségbiztosító általi támogatásban nem részesülő eü-i szolgáltatás, kifizetés.

Egészségbiztosítási támogatás elszámolásához szükséges jogi kötelezettség teljesítése.[14]

Szolgáltatásunkra vonatkozó szerződés teljesítése.[15]

Az Sztv szerinti bizonylat megőrzési idő végéig (8 évig)[16]

Az Sztv szerinti bizonylat megőrzési idő végéig (8 évig)[17]

Eü-i profilalkotáshoz szükséges adatok

Az egészségbiztosító által támogatásban részesülő egészségügyi szolgáltatások esetén beteg specifikus eü.-i profilalkotás az EESZT-ben[18]

Eü.-i profilalkotásra vonatkozó jogszabályi kötelezettség.[19]

Az érintett halálát követő 5 év elteltével helyreállíthatatlanul törlésre kerül.[20]

Vizsgálat során az Adatkezelős tudomására jutott személyes és eü-i adatok

Beteg továbbküldése további egészségügyi szolgáltatás nyújtása céljából (ideértve a betegközvetítőt, ellátásszervezőt, magánrendelőt, magánklinikát, sportegyesületet.

Írásbeli hozzájárulás[21]

Megőrzési idő végéig (30 év, képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek esetén 10 év a felvételről készített lelet esetén pedig 30 év, zárójelentés esetén 50 év)[22]

Marketinggel kapcsolatos adatkezelések

A beteg személyazonosító és kapcsolattartási adatai

Általános jellegű promóciós anyagok, hírlevelek küldése.

Hozzájárulás[23]

Hozzájárulás visszavonásig.

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Személyesen, telefonon, vagy online közölt panasz és egyéb megadott személyes, vagy eü-i adatok.

Panaszkezelés

A panasz kezelésére, rögzítésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.[24]

Eü tv. szerint megőrzési idő végéig (5 év)

Egyéb adatkezelés

Adatkezelőnek a vizsgálat során tudomására jutott személyes és eü-i adatok, melyeket az a kutatási célból anonimizált.

Anonimizálás kutatási célból

Írásbeli hozzájárulás[25]

Az anonimizálással az adatok elveszítik személyes adat jellegüket.

 

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó-szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezeli, ideértve a megrendelés teljesítéséhez szükséges, írásbeli hozzájáruláson alapuló eü-i adat kezelést is, az adott szolgáltatás nyújtása feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok megadása nélkül nem tudnák az adatszolgáltatást nyújtani.

 

5./ Különleges adatok kezelése

Az adatkezelő a fenti 4. pontban rögzített egyes célokból eü-i adatokat is kezel, amely adatok különleges kategóriáját képezik. Az alábbiakban részletesen ismertetjük Önnek, hogy a 4. pontban rögzített adatkezelési célok megvalósítása érdekében az Adatkezelő az Ön eü-i adatait milyen célból kezeli.

 

Adatkezelés célja

Az eü-i adatok kezelését lehetővé tevő feltétel

Eü. szolgáltatásnyújtással kapcsolatos adatkezelés

Időpontfoglalás és annak validitása.

 

Egészségügyi szolgáltatás nyújtása.

 

Az eü-i szolgáltatásokra vonatkozó dokumentálási kötelezettség teljesítése.

 

Számla, bizonylat kiállítása.

 

Egészség biztosító által támogatásban részesülő eü-i szolgáltatás elszámolása, kifizetése.

Az Adatkezelő a GDPR 9. cikk (2) bek. h) pontja alapján, arra tekintettel jogosult ezekben az esetekben az érintett eü-i adatait kezelni, hogy az adatkezelés megelőző eü-i célból, vagy orvosi diagnózis felállítása.

eü-i kezelés nyújtása érdekében szükséges, az egészségügyről, valamint az eü-i és a hozzájuk kapcsolódó adatok kezeléséről szóló törvények alapján az ezekben foglalt szakmai titoktartási kötelezettségre, mint garanciális feltételekre figyelemmel. A fentieken túlmenően ezekben az esetekben at Adatkezelő az eü-i adatok kezelésére az Eüak. 4. § (1) bek. a) pontja alapján, arra tekintettel is jogosult, hogy az adatkezelés céljából az egészség megőrzésének, javításának előmozdítása.

Időpont biztosításához kapcs. minőségbiztosítás.

Beteg továbbküldése további eü-i szolgáltatás nyújtása céljából.

Az Adatkezelő ezekben az esetekben az eü-i adatok kezelésére az érintett írásbeli hozzájárulása alapján jogosult összhangban a GDPR 9. cikk (2) bek. a) pontjával, valamint az Eüak 4. §(3) bekezdésével-

Egészségbiztosító által támogatásban részesülő eü-i szolgáltatások esetén beteg specifikus eü-i profilalkotás az EESZT-ben.

Az Adatkezelő az elsősorban említetteken kívül ezekben az esetekben az eü-i adataik kezelésére arra tekintettel is jogosult összhangban az Eüak 4. § (1) bek. c) pontjával, hogy az érintett eü-i állapotának nyomon követése szükséges.

Egészségbiztosító által támogatott egészségügyi szolgáltatás elszámolás, kifizetés.

Az Adatkezelő az első sorban említetteken kívül ebben az esetben az eü-i adatok kezelésére arra tekintettel is jogosult összhangban az Eüak 4. § (1) bek. g) pontjával, hogy az a külön jogszabály szerintiszerződés alapján jogosultak részére nyújtott elvárások finanszírozásához szükséges.

Marketinggel kapcsolatos és egyéb adatkezelések

Általános jellegű promóciós anyagok hírlevelek küldése.

Anonimizálás kutatási célból,

Az Adatkezelő ezekben az esetekben az eü-i adatok kezelésére az érintett írásbeli hozzájárulása alapján jogosult összhangban a GDPR 9. cikk. (2) bek. a) pontjával, valamint az Eüak. 4. § (3).bekezdésével.

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Panaszkezelés

Az Adatkezelő ebben esetben az eü-i adatok kezelésére a GDPR 9. cikk (2) bek. f) pontja alapján arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelési jogigények előterjesztéséhez és érvényesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő az eü-i adatok kezelésére az Eüak 4. § (1) bek. e) pontja alapján arra tekintettel is jogosult, hogy az e betegjogok érvényesítése érdekében szükséges.

 

6./ Kiktől érkezhetnek be hozzánk az Ön adatai?

Az Ön személyes és eü-i adatai egyes esetekben nem Öntől közvetlenül, hanem más harmadik személyeken keresztül jut el hozzánk. Az Ön személyes és eü-i adatainak forrásairól a GDPR 14. cikke szerint az asszisztens kollégáktól kaphat részletes tájékoztatást.

 

7./ Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató 4. pontjában bemutatott adatkezelési célok elérése során az Ön személyes eü-i adatainak kezelésével összefüggésben egyes adatkezelési műveletek esetén adatfeldolgozót von be, vagy az Ön személyes eü-i adatait egyéb címzettek részére továbbíthatja. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozásról és címzett adatkezeléséről (Így különösen az igénybe vett adatfeldolgozók és egyéb címzettek személyéről az asszisztensektől kaphat részletes felvilágosítást.

A fentiekkel összefüggésben tájékoztatjuk arról, hogy személyes- és eü-i adatait az Európai Unión kívül tartózkodó, vagy működő címzettek részére nem továbbítjuk.

 

8./ Az Önt megillető jogok

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti illetve adathordozhatósághoz és a felügyeletihatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint egyedi ügyek- emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

8.1./ Személyes adataihoz való hozzáférés.

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli- és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait kezelték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba, vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintett kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf/DVD/CD) formátumban) bocsátja rendelkezésre,

Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben az érintett fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként 500 Ft-ot számol fel.

 

8.2./ Személyes adatok helyesbítése

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon- elsősorban okirattal- bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen, vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintett kérésére  az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 

8.3./ Személyes adatok törlése

Amennyiben az érintett valamely, vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

a) az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte, vagy más módon kezelte

b) olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapul, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogi alapja.

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen- ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapodásra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogaival szemben.

 

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy nem lehetetlen, vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem miden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.4./ Személyes adatok kezelésének korlátozása.

Az érintett személyes adatainak kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben

a) Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát- ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) Az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények élőterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen- ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személyes (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve hogy az nem lehetetlen, vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről

 

8.5./ Adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket Ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más Adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy , hogy- amennyiben az technikailag megvalósítható- a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat (pdf/DVD) fájlként bocsájtja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosultaz érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát  az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.

 

8.6./ Tiltakozás

Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

a) az adatkezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy

b) az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódik.

 

8.7./ Jogalaphoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő által személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a NAIH-nál[26] panaszt benyújtani.

NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://www.naih.hu

Cím: 1125 Budapest, Szilágy Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf. : 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: [email protected]

 

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye vagy feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

 

Az érintett- panasztétellel jogállástól függetlenül- fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet  a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményről, vagy annak eredményéről. Az érintetteknek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amely valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített célja a közérdek szolgálata, valamint az érintett jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne kapni a fenti joggal kapcsolatban vagy élni kíván azok bármelyikével, kérjük forduljon Dr. Ivanics György főorvos Úrhoz a fenti elérhetőségen.

 

9./ Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő adatkezelései során automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

 

10./ Teendő kérdés esetén

Ha bármilyen kérdése merül fel, vagy további tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot vegye fel a kapcsolatot Magánklinikánk vezető Főorvosával. (Lásd első Tájékoztató 1. o.)

 

 

[1] Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016 04 27.) a természetes személyeknek a személyek adatkezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/Ek rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”)

[2] Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv”)

[3] Az eü-i és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény („Eüak”)

[4] Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.törvény  („Eütv”) 138§

[5] GDPR 6. cikk (1) bek. b pont, GDPR 9. cikk (2) bek.h) pont. Eüak 4  (1) bek. a) pont.

[6] GDPR 9. cikk (1)bek. a ) pont, Eüak. 4. § (3) bek.

[7] GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont,Eüak. 4. § (1) bek. a) pont.

[8] GDPR 6. cikk (1) bek c) pont, GDPR 9 cikk (2) bek. h) pont Eüak 4. § (1) bek a) pont, Eütv. 136. §

[9] Eüak. 30.§ (1)-(2) bek GDPR 6. cikk (1) bek c) pont, GDPR 9 cikk (2) bek. h) pont Eüak 4. § (1) bek a) pont, Eütv. 136. §

[10] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törény („Áfatv”)

[11] A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv”)

[12] GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, GDPR 9.cikk (2) bek. h.) pont, Áfatv. 159. § és169. § Sztv. 165. § (1) bek , valamint167. § (1) bek.

[13] Sztv. 169. § (2) bek.

[14] GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, GDPR 9. cikk (2) bek. h) pont, Eüak 4. § (2) bek. g pont, a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 79/A. § (1)-(2) bek.

[15] GDPR6.cikk ( 1) bek. b) pont, GDPR 9. CIKK (2) bek. h) pont Eüak. 4§. (1) bek. a) pont

[16] Sztv. 169.§ (2) bek.

[17] Sztv. 169.§ (2) bek

[18] Elektronikus Eü-i Szolgáltatási Tér („EESZT”).

[19] GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, GDPR 9. cikk (2)

[20] Eüak. 35/J. § (2) bek.

[21] GDPR 9.cikk. (1) bek a) pont, Eüak. 4. § (3) bek.

[22] Eüak. 30. § (1) bek.

 

 

[23] GDPR 6. cikk (1) bek. a)pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. éviXLVIII. Törvény („Grt”) 6. § (1) bek.

[24] GDPR 6. cikk c) pont, GDPR 9. cikk (2) bek Eüak. 4.§ (1) bek e) pont, Eütv. 29. § (4) bek.

[25] GDPR 9. cikk (1) bek. a) pont, Eüak. 4. § (3) bek.

[26] Nemzeti Adatvédelmi és infirmációszabadság Hatóság („NAIH”)

Orvos válaszol
Referenciáink
Előtte-utána fotó galéria